Statut

PTB
Zarząd Główny
Aktualności
Publikacje
Statut
Historia
Kronika PTB
Bibliologia w sieci

Poniżej mogą Państwo zapoznać się z pełną wersją statutu PTB.

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

ROZDZIAŁ II

Cele i środki działania

ROZDZIAŁ III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

ROZDZIAŁ IV

Władze Towarzystwa

ROZDZIAŁ V

Oddziały

ROZDZIAŁ VI

Koła

ROZDZIAŁ VII

Majątek Towarzystwa

ROZDZIAŁ VIII

Zmiana Statutu i rozwiązanie Towarzystwa

 

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

§ 1

Stowarzyszenie nosi nazwę Polskie Towarzystwo Bibliologiczne i jest zwane dalej Towarzystwem.

§ 2

Terenem działalności Towarzystwa jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą jego władz - m. st. Warszawa.

§ 3

Towarzystwo jest stowarzyszeniem zarejestrowanym działającym na podstawie obowiązującego prawa o stowarzyszeniach i posiada osobowość prawną.

§ 4

Towarzystwo może tworzyć oddziały terenowe oraz koła.

§ 5

Towarzystwo może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym lub takim samym profilu działania.

§ 6

Towarzystwo używa pieczęci i odznak zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami,

§ 7

Towarzystwo opiera się działalność na pracy społecznej członków.

do góry

ROZDZIAŁ II

Cele i środki działania

§8

Celem Towarzystwa jest rozwijanie nauki o książce i upowszechnianie jej osiągnięć, a także integrowanie wszystkich środowisk zawodowych związanych z książką. 

§9

Cele Towarzystwa są realizowane przez:

a) prowadzenie działalności naukowo-badawczej w zakresie problematyki księgoznawczej,

b) wprowadzanie problematyki i metod księgoznawczych do innych dziedzin wiedzy,

c) prowadzenie działalności wydawniczej oraz inspirowanie publikacji związanych tematycznie z celami Towarzystwa,

d) ułatwianie wymiany informacji i doświadczeń w środowiskach związanych zawodowo z książką,

e) zabieganie o modernizację wyposażenia, doskonalenie organizacji placówek systemu książki i podnoszenie poziomu edytorskiego, technicznego i estetycznego polskiej produkcji wydawniczej,

f) udzielanie członkom Towarzystwa wszechstronnej pomocy w działalności naukowej oraz prezentowanie ich opinii, potrzeb i uprawnień wobec władz oraz różnych instytucji i organizacji krajowych i zagranicznych,

g) podnoszenie poziomu wiedzy, etyki j kwalifikacji zawodowych członków, a także oddziaływanie w tym kierunku na całe środowisko pracowników książki,

h) współudział w opracowywaniu metod oraz programów kształcenia i doskonalenia zawodowego pracowników książki,

i) organizowanie kongresów, konferencji i seminariów naukowych, odczytów, wystaw, wycieczek, pokazów,

j) organizowanie konkursów oraz inicjowanie nagród, stypendiów i staży związanych z zakresem działania Towarzystwa,

k) zgłaszanie wniosków w sprawie odznaczeń i nagród państwowych oraz nagród, stypendiów i staży naukowych związanych z zakresem działania Towarzystwa,

l) współdziałanie z właściwymi władzami, instytucjami, komitetami, towarzystwami naukowymi oraz innymi organizacjami krajowymi i zagranicznymi w dziedzinach objętych działalnością PTB.

 

do góry

ROZDZIAŁ III 

Członkowie, ich prawa i obowiązki 

§ 10

Członkowie Towarzystwa dzielą się na zwyczajnych, korespondentów, honorowych i wspierających.

§11 

1. Członkiem zwyczajnym Towarzystwa może być pełnoletni obywatel polski, który prowadzi działalność naukową w zakresie bibliologii, lub w inny sposób pragnie uczestniczyć w realizacji celów Towarzystwa.

2. Członków zwyczajnych przyjmuje właściwy terenowo zarząd oddziału na podstawie pisemnej deklaracji podpisanej przez dwóch członków wprowadzających.

3. Członkami wprowadzającymi mogli być członkowie - założyciele Towarzystwa. lub inne osoby, które nalezą do Towarzystwa przynajmniej dwa lata.

4. Od uchwały zarządu oddalającej wniosek o przyjęcie do Towarzystwa kandydatowi przysługuje prawo odwołania się do Zarządu Głównego. 

§12 

Członkowie zwyczajni mają prawo:

a) korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Towarzystwa,

b) zgłaszania wniosków j propozycji oraz wypowiadania opinii w sprawie działania Towarzystwa,

c) dziabania zgodnie ze swymi kwalifikacjami i zainteresowaniami w klubach i sekcjach tematycznych,

d) udziału w zebraniach, odczytach, konferencjach, kursach, wycieczkach i innych imprezach organizowanych przez Towarzystwo,

e) otrzymywania wydawnictw Towarzystwa po cenach ulgowych,

f) korzystania z pomocy Towarzystwa w podwyższaniu kwalifikacji zawodowych i naukowych oraz w ochronie praw autorskich i zawodowych,

g) posiadania legitymacji oraz noszenia odznaki PTB.

§13

Członkowie zwyczajni mają obowiązek:

a) przestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwal władz Towarzystwa,

b) aktywnego udziału w realizacji celów Towarzystwa,

c) wykonywania przyjętych na siebie zadań związanych z działalnością Towarzystwa,

d) regularnego uiszczania składek członkowskich. 

§14

1. Członkostwo zwyczajne ustaje na skutek:

a) dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie do zarządu oddziału, a do czasu powstania oddziałów - do Zarządu Głównego,

b) skreślenia z listy członków na mocy uchwały zarządu oddziału z powodu zalegania ze składkami przez okres dłuższy niż jeden rok, po uprzednim pisemnym upomnieniu,

c) wykluczenia na podstawie prawomocnego orzeczenia Sądu koleżeńskiego za działalność na szkodę Towarzystwa.

2. Od uchwały Sądu koleżeńskiego oddziału o wykluczeniu z Towarzystwa przysługuje odwołanie do Głównego Sądu Koleżeńskiego, którego uchwala w tym przedmiocie jest ostateczna.

3. Osoba wykluczona może być przyjęta do Towarzystwa na warunkach nowo wstępującego, jednak nie wcześniej niż po upływie 5 lat od daty wykluczenia.

§ 15

1. Członkiem korespondentem Towarzystwa może być pełnoletni cudzoziemiec, który prowadzi działalność naukową w zakresie bibliologii, lub w inny sposób pragnie uczestniczyć w realizacji celów Towarzystwa.

2. Członków korespondentów przyjmuje Zarząd Główny na wniosek dwóch członków wprowadzających.

3. Członkami wprowadzającymi mogą być członkowie - założyciele Towarzystwa lub inne osoby, kt6re nalezą do Towarzystwa przynajmniej 2 lata.

4. Członkowie korespondenci mają wszystkie prawa i obowiązki członków zwyczajnych, z wyjątkiem biernego i czynnego prawa wyborczego.

5. Członkostwo członka korespondenta ustaje w przypadkach określonych w § 14.

§16

1. Godność członka honorowego nadaje Walne Zgromadzenie Delegatów na wniosek Zarządu Głównego osobom szczególnie zasłużonym dla bibliologii lub dla rozwoju Towarzystwa.

2. Członek honorowy posiada wszystkie uprawnienia członka zwyczajnego, natomiast zwolniony jest z obowiązku płacenia składek.

3. Członkostwa honorowego pozbawia Walne Zgromadzenie Delegatów na wniosek Zarządu Głównego.

§ 17

1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna przyjęta przez właściwy terenowo zarząd oddziału lub osoba prawna przyjęta przez Zarząd Główny i deklarująca pomoc finansową.

2. Członek wspierający - osoba prawna - działa w Towarzystwie za pośrednictwem
swego przedstawiciela.

3. Członkom wspierającym przysługują wszystkie prawa członków zwyczajnych, z wyjątkiem biernego i czynnego prawa wyborczego.

4. Członkostwo wspierające ustaje w przypadkach określonych w § 14 pkt a i b, a w przypadku osób fizycznych także pkt c. 

do góry

ROZDZIAŁ IV

Władze Towarzystwa

1. Naczelnymi władzami Towarzystwa są:

a) Walne Zgromadzenie Delegatów,

b) Zarząd Główny,

c) Główna Komisja Rewizyjna,

d) Główny Sąd Koleżeński.

2. Kadencja wszystkich władz Towarzystwa trwa cztery lata.

3. Na zwolnione miejsca członków pochodzących z wyborów władze Towarzystwa mają prawo kooptacji nowych członków, jednak w liczbie nie przekraczającej 1/3 składu wybranego przez walne zgromadzenie.

4. Nie można łączyć funkcji w Zarządzie Głównym lub zarządzie oddziału z funkcjami tego samego szczebla w komisji rewizyjnej lub sądzie koleżeńskim.

5. Uchwały władz Towarzystwa zapadają zwykle większością głosów przy obecności - w pierwszym terminie - przynajmniej polowy uprawnionych do glosowania, a w drugim terminie - bez względu na liczbę obecnych.

Walne Zgromadzenie Delegatów

§19

Najwyższą władzą Towarzystwa jest zwoływane przez Zarząd Główny Walne Zgromadzenie Delegatów, które może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

§ 20

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Delegatów należy:

a) uchwalanie ogólnego programu i wytycznych do działalności Towarzystwa,

b) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej i Głównego Sądu Koleżeńskiego,

c) udzielanie, na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej, absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu,

d) wybór prezesa, Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej i Głównego Sądu Koleżeńskiego
 - w glosowaniu tajnym lub jawnym, w zależności od podjętej w tym przedmiocie uchwały,

e) podejmowanie uchwal we wszystkich sprawach związanych ze statutową działalnością Towarzystwa, kt6re w formie pisemnego wniosku zostaną zgłoszone Zarządowi Głównemu przez zarządy oddziałów nie później niż na 14 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia,

t) podejmowanie uchwal w sprawie zmian statutu oraz rozwiązania się Towarzystwa,

g) rozpatrywanie odwołań od uchwal władz Towarzystwa, jeśli zostaną zgłoszone pisemnie nie później niż na 14 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia,

h) nadawanie godności członka honorowego,

i) podejmowanie innych uchwal, które wymagają zgody Walnego Zgromadzenia Delegatów.

§ 21

W Walnym Zgromadzeniu Delegatów udział biorą:

a) z głosem stanowiącym - delegaci wybrani przez walne zebrania członków oddziałów,

b) z głosem doradczym - członkowie ustępujących władz (o ile nie zostali wybrani delegatami), pozostali członkowie Towarzystwa i zaproszeni goście.

§ 22

Miejsce, termin i porządek obrad Walnego Zgromadzenia Delegatów ustala Zarząd Główny, wysyłając do osób uprawnionych co najmniej na 30 dni przed ustalonym terminem Zgromadzenia zawiadomienia wraz z porządkiem obrad.

§ 23

 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów zwoływane jest przez Zarząd Główny:

a) z własnej inicjatywy,

b) na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej.

c) na wniosek co najmniej 1/3 zarządów oddziałów.

d) na pisemne żądanie co najmniej 1/5 ogólnej liczby członków Towarzystwa.

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów zwoływane jest przez Zarząd Główny nie później niż w 2 miesiące od daty wpłynięcia wniosku i obraduje nad sprawami. dla których zostało zwołane.

3. W Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Delegatów biorą udział delegaci wybrani na ostatnie zwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów.

Zarząd Główny

§ 24

W skład Zarządu Głównego wchodzi prezes oraz.12 członków wybranych przez Walne Zgromadzenie Delegatów.

§ 25

Do kompetencji Zarządu Głównego należy:

a) reprezentowanie Towarzystwa na zewnątrz,

b) kierowanie działalnością Towarzystwa zgodnie z uchwałami i wytycznymi Walnego Zgromadzenia Delegatów,).

c) zarządzanie majątkiem i funduszami Towarzystwa,

d) podejmowanie uchwal w sprawie powoływania i rozwiązywania oddziałów oraz nadzorowanie ich działalności,

e) zawieszenie w czynnościach zarządów oddziałów, zawieszanie uchwal własnych zebrań i oddziałów i uchylanie uchwal zarządów oddziałów, jeżeli są sprzeczne z obowiązującymi przepisami, postanowieniami statutu Towarzystwa lub uchwałami jego władz,

t) przygotowywanie i zwoływanie Walnego Zgromadzenia Delegatów,

g) uchwalanie planów pracy i okresowych budżetów oraz zatwierdzanie okresowych sprawozdań finansowych na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej,

h) powoływanie sekcji tematycznych, komisji problemowych i komitetów naukowych działających przy Zarządzie Głównym oraz zatwierdzanie ich regulaminów,

i) przyjmowanie w poczet członków zwyczajnych Towarzystwa osób składających wniosek o założenie oddziału,

j) przyjmowanie w poczet Towarzystwa członków korespondentów oraz członków wspierających będących osobami prawnymi,

k) wnioskowanie o nadanie godności członka honorowego Towarzystwa,

I) podejmowanie uchwał. o przystąpieniu Towarzystwa do innych krajowych lub zagranicznych organizacji o podobnym charakterze,

m) uchwalanie klucza wyborczego.

n) uchwalanie wysokości wpisowego i składek oraz ich podziału pomiędzy oddziały i Zarząd Główny,

o) podejmowanie uchwal w sprawach nie należących do właściwości innych władz Towarzystwa.

§ 26

1. Pierwsze posiedzenie Zarządu Głównego zwołuje prezes Towarzystwa w terminie nie późniejszym niż 1 tydzień po zakończeniu Walnego Zgromadzenia Delegatów.

2. Na pierwszym posiedzeniu Zarząd Główny wybiera prezydium, którego skład - oprócz prezesa - będą stanowić: dwóch wiceprezesów, sekretarz i skarbnik.

§ 27

1. Zarząd Główny zbiera się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż dwa razy w roku.

2. Zebrania Zarządu Głównego zwołuje prezes lub wiceprezes. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów. W zebraniach mogą brać udział z głosem doradczym członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej
i Głównego Sądu Koleżeńskiego, prezesi oddziałów terenowych bądź ich przedstawiciele oraz inne zaproszone osoby.

§ 28

Do kompetencji prezydium Zarządu Głównego należy:

a) kierowanie bieżącą działalnością Towarzystwa,

b) wykonywanie uchwal Zarządu Głównego.

§29

    1. Prezydium Zarządu Głównego zbiera się w miarę potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał.

    2. Prezydium składa Zarządowi Głównemu sprawozdania ze swojej działalności.

    3. Do zebrań prezydium Zarządu Głównego stosuje się zapis § 27 ust. 2.

Główna Komisja Rewizyjna

§30

Główna Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków wybranych przez Walne Zgromadzenie Delegatów. Główna Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona przewodniczącego i sekretarza.

§31

1. Główna Komisja Rewizyjna zobowiązana jest do przeprowadzania przynajmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności Towarzystwa. zarówno pod względem merytorycznym jak i finansowym.

2. Główna Komisja Rewizyjna ma prawo występowania do Zarządu Głównego z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i iqdania wyjaśnień.

3. Główna Komisja Rewizyjna składa sprawozdania Walnemu Zgromadzeniu Delegatów ze swojej działalności. a także stawia wniosek o udzielenie bądź nieudzielenie absolutorium dla ustępującego Zarządu Głównego.

§32

Główna Komisja Rewizyjna nadzoruje działalność oddziałowych komisji rewizyjnych.

Główny Sąd Koleżeński

§33

    Główny Sąd Koleżeński składa się z trzech członków wybranych przez Walne Zgromadzenie Delegatów. Główny Sąd Koleżeński wybiera spośród siebie przewodniczącego i sekretarza.

§34

Do kompetencji Głównego Sądu Koleżeńskiego należy:

a) rozpatrywanie i rozstrzyganie sporów powstałych na tle działalności Towarzystwa pomiędzy członkami należącymi do różnych oddziałów,

b) rozpatrywanie odwołań od orzeczeń sądów koleżeńskich oddziałów.

§35

1. Główny Sąd Koleżeński może orzekać następujące kary:

a) upomnienie,

b) wykluczenie z Towarzystwa.

2. Od orzeczenia Głównego Sądu Koleżeńskiego - orzekającego jako pierwsza instancja - w terminie jednego miesiąca przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Delegatów.

do góry

 

ROZDZIAŁ V

Oddziały

§36

    1.Oddziały terenowe powoływane są na podstawie uchwały Zarządu Głównego.

    2.Teren działania oddziału i miejsce jego siedziby ustala Zarząd Główny.

    3. Do powołania oddziału wymagana jest liczba co najmniej 10 kandydatów na członków.

    4. Oddziały terenowe działają na podstawie obowiązującego prawa o stowarzyszeniach i posiadają osobowość prawną upoważniającą do prowadzenia działalności finansowej.

§37

    1. Władzami oddziału są:

a) Walne Zebranie Oddziału,

b) Zarząd,

c) Komisja Rewizyjna,

d) Sąd Koleżeński.

    2. Do władz oddziału stosuje się odpowiednio postanowienia §18 ust. 2-5.

§38

    1. Najwyższą władzą oddziału jest Walne Zebranie Członków Oddziału.

    2. Walne Zebranie Członków Oddziału może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

§39

    Do kompetencji Walnego Zebrania Oddziału należy:

a) uchwalanie Głównych kierunków działalności oddziału zgodnie z postanowieniami statutu i uchwałami naczelnych władz Towarzystwa,

b) rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu Oddziału, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego,

c) udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej,

d) wybór prezesa, Zarządu Oddziału, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego oraz delegatów na Walne Zgromadzenie Towarzystwa, według klucza ustalonego przez Zarząd Główny,

e) zgłaszanie wniosków na Walne Zgromadzenie Towarzystwa,

f) podejmowanie uchwal w sprawach przedstawionych przez Zarząd, Komisji Rewizyjnej, Sąd Koleżeński i członków oddziału,

g) przedstawienie Zarządowi Głównemu wniosku o rozwiązanie oddziału uchwalonego większością 2/3 głosów na Walnym Zebraniu Członków Oddziału,

h) podejmowanie innych uchwal wymagających decyzji Walnego Zebrania Oddziału.

e) zgłaszanie wniosków na Walne Zgromadzenie Towarzystwa,

f) podejmowanie uchwal w sprawach przedstawionych przez Zarząd, Komisji Rewizyjnej, Sąd Koleżeński
i członków oddziału,

g) przedstawienie Zarządowi Głównemu wniosku o rozwiązanie oddziału uchwalonego większością 2/3 głosów na Walnym Zebraniu Członków Oddziału,

h) podejmowanie innych uchwal wymagających decyzji Walnego Zebrania Oddziału.

§ 40

    W Walnym Zebraniu Członków Oddziału udział biorą:

a) z głosem stanowiącym - członkowie zwyczajni oddziału,

b) z głosem doradczym - członkowie honorowi, członkowie wspierający i osoby zaproszone.

§ 41

    Walne Zebranie Oddziału jest zwoływane przez Zarząd Oddziału. O miejscu, terminie i porządku obrad Zarząd powiadamia pisemnie wszystkich członków oddziału oraz Zarząd Główny Towarzystwa nie później niż na 14 dni przed ustalonym terminem Walnego Zebrania. Wnioski nie związane z przedstawionym porządkiem obrad członkowie mogą zgłaszać nie później niż na 7 dni przed terminem Walnego Zebrania.

§ 42

    1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Oddziału jest zwoływane przez Zarząd:

a) z własnej inicjatywy,

b) na wniosek Zarządu Głównego,

c) na wniosek Komisji Rewizyjnej,

d) na pisemne żądanie co najmniej polowy ogólnej liczby członków oddziału.

    2. O miejscu, terminie i porządku obrad Zarząd powiadamia pisemnie członków oddziału oraz Zarząd Główny PTB najpóźniej na 10 dni przed ustalonym terminem obrad nadzwyczajnego Walnego Zebrania.

    3. W przypadku braku aktywności władz Oddziału. nadzwyczajne Walne Zebranie Oddziału może być zwołane przez Zarząd Główny Towarzystwa, który o miejscu, terminie i porządku obrad Zebrania powiadamia pisemnie wszystkich członków oddziału, najpóźniej na 10 dni przed terminem obrad tego Zebrania.

§ 43

    1.W skład Zarządu wchodzi prezes oraz 4-8 członków wybranych na Walnym Zebraniu Oddziału.

    2. Zarząd wybiera spośród siebie dwóch wiceprezesów, sekretarza oraz skarbnika. W razie potrzeby można też wybrać zastępców sekretarza i skarbnika.

§ 44

    Do kompetencji Zarządu Oddziału należy:

a) kierowanie działalnością oddziału w myśl uchwal i wytycznych Walnego Zebrania Oddziału i władz Towarzystwa,

b) zarządzanie majątkiem i funduszami oddziału, w ramach upoważnień udzielonych przez Zarząd Główny,

c) reprezentowanie oddziału na zewnątrz,

d) przyjmowanie członków zwyczajnych oraz wspierających, będących osobami fizycznymi,

e) skreślanie członków oddziału zgodnie z postanowieniami § 14,

f) powoływanie i rozwiązywanie kół oraz sekcji problemowych, ustalanie ich regulaminów i nadzorowanie ich działalności,

g) zwoływanie Walnego Zebrania Członków Oddziału,

h) uchwalanie planów działalności oddziału oraz zatwierdzanie sprawozdań z ich wykonania,

i) podejmowanie uchwal w sprawach nie należących do właściwości innych władz Towarzystwa.

§ 45

1. Zarząd zbiera się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na dwa miesiące.

2. Zebrania Zarządu zwołuje prezes lub wiceprezes. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów.
W zebraniach mogą brać udział z głosem doradczym członkowie Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego oraz inne zaproszone osoby.

§ 46

1. Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków, którzy wybierają spośród siebie przewodniczącego i sekretarza.

2. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

a) badanie i kontrola przynajmniej raz w roku całokształtu działalności Oddziału, zarówno pod względem merytorycznym jak i finansowym,

b) składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu Oddziału wraz z oceną działalności Zarządu oraz występowanie z wnioskiem w sprawie udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi.

 3. Komisja Rewizyjna ma prawo występowania do Zarządu Oddziału z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i żądania wyjaśnień.

§ 47

1. Sąd Koleżeński składa się z trzech członków, którzy wybierają spośród siebie przewodniczącego i sekretarza.

2. Do kompetencji Sądu Koleżeńskiego należy rozpatrywanie i rozstrzyganie sporów pomiędzy członkami oddziału powstałych na tle działalności w Towarzystwie.

3. Sąd Koleżeński może orzekać następujące kary:

a) upomnienie,

b) wykluczenie z Towarzystwa.

4. Od orzeczenia Sądu Koleżeńskiego przysługuje prawo odwołania do Głównego Sądu Koleżeńskiego w terminie do 30 dni od dnia otrzymania orzeczenia.

do góry

 

ROZDZIAŁ VI

Koła

§ 48

1. Koła działają na określonych terenach albo w określonych instytucjach lub środowiskach.

2. Do powołania Kola wymagana jest liczba co najmniej 5 członków Towarzystwa.

§ 49

 1. Koła powoływane są na podstawie uchwały Zarządu Oddziału.

 2. Uchwala o powalaniu Koła winna określać teren jego działalność oraz siedzibę.

 3. W przypadku tworzenia Koła na obszarze województwa, w którym nie ma oddziału Towarzystwa, Koło powołuje Zarząd Główny, wyznaczając jednocześnie oddział sprawujący opiekę nad tym Kołem.

§ 50

1. Władzami Koła są:

a) Walne Zebranie Kola,

b) Zarząd.

2. Do władz Koła stosują się odpowiednio postanowienia § 18 ust. 2-5.

§ 51

Do kompetencji Walnego Zebrania Koła należy:

a) uchwalanie Głównych kierunków działalności koła zgodnie z postanowieniami statutu i uchwałami naczelnych władz Towarzystwa.

b) powoływanie sekcji tematycznych i komisji.

c) rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu.

d) wybór przewodniczącego koła, jego zastępcy i sekretarza,

e) zgłaszanie wniosków na Walne Zebranie Oddziału i Walne Zgromadzenie Delegatów,

f) podejmowanie uchwal w sprawach przedstawionych przez Zarząd,

g) przedstawianie Zarządowi Oddziału wniosku o rozwiązanie Koła. uchwalonego większością 2/3 głosów na Walnym Zebraniu Koła.

§ 52

1. W Walnym Zebraniu Kola udział biorą:

a) z głosem stanowiącym - członkowie Koła,

b) z głosem doradczym - osoby zaproszone.

2. Walne Zebranie Koła jest zwoływane przez Zarząd Koła. O miejscu. terminie i porządku obrad Zarząd zawiadamia członków Koła oraz Zarząd Oddziału nie później niż na 10 dni przed ustalonym terminem Walnego Zebrania.

3. Walne Zebranie Koła zwoływane jest przez Zarząd Koła:

a) z własnej inicjatywy.

b) na wniosek Zarządu lub Komisji Rewizyjnej Oddziału.

c) na żądanie co najmniej połowy ogólnej liczby członków Koła.

§ 53

1. W skład Zarządu Koła wchodzą trzy osoby: przewodniczący, jego zastępca i sekretarz.

2. Do kompetencji Koła należy:

a) kierowanie działalnością Koła w myśl uchwal i wytycznych Walnego Zebrania Koła i władz Towarzystwa,

b) zwoływanie walnych zebrań Koła,

c) składanie sprawozdań z działalności Koła:

        - raz do roku Zarządowi Oddziału,

        - raz na dwa lata - Walnemu Zebraniu Koła.

3. Zebrania Zarządu Koła odbywają się w miarę potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz na dwa miesiące. Do ważności uchwał Zarządu potrzebna jest obecność przynajmniej dwóch jego członków.

4. W posiedzeniach Zarządu Koła mogą brać udział z głosem doradczym zaproszone przez Zarząd osoby.

do góry

ROZDZIAŁ VII

Majątek Towarzystwa

§ 54

1. Majątek Towarzystwa stanowią ruchomości. nieruchomości. fundusze.

2. Na fundusze Towarzystwa składają się: wpisowe i składki członkowskie. dotacje. darowizny i inne wpływy pochodzące z działalności statutowej.

3. Towarzystwo może prowadzić działalność usługową i gospodarczą w zakresie odpowiadającym swoim statutowym celom i zgodnie z obowiązującymi w tym przedmiocie przepisami.

§ 55

 1. Zobowiązania majątkowe i finansowe w imieniu Towarzystwa podejmują prezes Zarządu Głównego lub wiceprezes oraz skarbnik Zarządu Głównego lub jego zastępca.

2. Do składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań majątkowych w imieniu Oddziału upoważnieni są prezes lub wiceprezes Zarządu Oddziału oraz skarbnik Zarządu Oddziału lub jego zastępcy.

do góry

 

ROZDZIAŁ VIII

Zmiana Statutu i rozwiązanie Towarzystwa

§ 56

1. Uchwały w sprawie zmiany statutu i rozwiązania Towarzystwa podejmuje Walne Zgromadzenie Delegatów większością 2/3 głosów - w pierwszym terminie przy obecności, co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania, a w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych.

2. Zmieniony statut z mocy prawa o stowarzyszeniach, wymaga zatwierdzenia przez władzę rejestracyjną.

do góry

Będziemy wdzięczni za wszelkie uwagi lub sugestie dotyczące funkcjonowania naszej witryny.
Prosimy o kierowanie ich na adres administratora

Ostatnia modyfikacja: czwartek, 30 grudnia 2010