Zarząd Główny

PTB
Zarząd Główny
Aktualności
Publikacje
Statut
Historia
Kronika PTB
Bibliologia w sieci

 

  SKŁAD ZARZĄDU GŁÓWNEGO PTB

PREZES:

Jolanta Gwioździk

WICEPREZESI:

Andrzej Mężyński 

Krzysztof Migoń

SEKRETARZ:

Magdalena Rzadkowolska

SKARBNIK:

Anna Karczewska

CZŁONKOWIE:

Janusz Kostecki

Jan Kozłowski

Hanna Łaskarzewska

 

Skład Komisji Rewizyjnej

Hanna Bojczuk

Zoja Jaroszewicz-Pieresławcew

Jerzy Reizes-Dzieduszycki

 

Sąd Koleżeński

Paulina Buchwald-Pelcowa

Anna Dymmel

Stefan Kubów

 

dr Janusz Kostecki

Absolwent polonistyki na Uniwersytecie Warszawskim.  Doktor nauk humanistycznych. Kierownik Zakładu Badania Historii Czytelnictwa IKiCz Biblioteki Narodowej. Zajmuje się historią czytelnictwa, ruchu wydawniczego i cenzury w XIX w. Redaktor naukowy serii Z dziejów kultury czytelniczej w Polsce

e-mail: jkostecki@bn.org.pl 
telefon: +48 22 608 25 02 

do góry

prof. dr hab. Andrzej Mężyński

Absolwent filologii polskiej na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu (1960). Doktorat z zakresu teatrologii (1968), habilitacja na Wydziale Historycznym UAM (1989).

W okresie 1961-2003 pracownik bibliotek naukowych: Biblioteki Kórnickiej PAN, Biblioteki PAN w Warszawie, Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie, Biblioteki Sejmowej. Od roku akademickiego 2003/2004 - profesor w Instytucie Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego.

Autor blisko stu publikacji (w tym siedmiu książek), koncentrujących się na kilku obszarach: dziejów bibliotek i wydawnictw prywatnych w XIX w., problemów współczesnego bibliotekarstwa polskiego, historii bibliotek podczas II wojny światowej.

.Sekretarz redakcji "Pamiętnika Biblioteki Kórnickiej" (1974-78), zastępca red. naczelnego "Przeglądu Bibliotecznego" (1982-1988), edytor  "Nowin Polskiego Towarzystwa Bibliologicznego" (1989-1995)

do góry

prof. dr hab. Krzysztof Migoń

Absolwent bibliotekoznawstwa w Uniwersytecie Wrocławskim (1962), profesor zwyczajny w Instytucie Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego, kierownik Zakładu Teorii i Historii Książki IINB UWr.; członek Centralnej Komisji do spraw Stopni i Tytułów (od 1991), przewodniczący Rady Naukowej Biblioteki Narodowej (1998-2004), członek Komitetu Naukoznawstwa PAN, członek Gutenberg-Gesellschaft w Moguncji i Leibniz-Sozietät w Berlinie. Prace badawcze z zakresu bibliologii (teorii i historii książki, dziejów czytelnictwa) i historii orientalistyki.

 e-mail: migon@kn.pl
 telefon: +48 71 375 24 17

do góry

mgr Anna Karczewska

Absolwentka bibliotekoznawstwa na Uniwersytecie Łódzkim.  Od 1999 roku asystent w Instytucie Książki i Czytelnictwa Biblioteki Narodowej. Zajmuje się analizą procesu upowszechniania czytelnictwa wśród chłopów w XIX i na początku XX w. W latach 2002-2008 nauczyciel przedmiotu "czytelnictwo" w Centrum Edukacji Bibliotekarskiej, Informacyjnej i Dokumentacyjnej im. H. Radlińskiej w Warszawie. Od 2009 r. wykładowca w Instytucie Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych Uniwersytetu Warszawskiego.

e-mail: annakarczewska@op.pl
telefon: +48 22 608 25 00 
 

do góry

dr Jolanta Gwioździk

Absolwentka bibliotekoznawstwa i informacji naukowej na Uniwersytecie Śląskim (1985) oraz studiów podyplomowych tekstologiczno-edytorskich (Uniwersytet Warszawski, Instytut Badań Literackich 1991). Doktor nauk humanistycznych w zakresie bibliologii (Uniwersytet Wrocławski 2000). Od 1985 r. pracownik Uniwersytetu Śląskiego, obecnie adiunkt w Instytucie Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej. Zajmuje się historią książki i bibliotek, szczególnie zakonnych. Autorka i redaktorka kilku książek, m.in. rozprawy Biblioteka panien benedyktynek łacińskich we Lwowie (XVI-XVIII wiek). Zob. też: Księgozbiór benedyktynek lwowskich klasztoru pw. Wszystkich Świętych. Katalog starych druków.  

e-mail: ibiu@homer.fil.us.edu.pl
 

do góry

mgr Hanna Łaskarzewska

Historyk książki i bibliotek, w latach 1985-2004 członek redakcji “Przeglądu Bibliotecznego” (do 1990 sekretarz red.). od 1990  r. kieruje w Bibliotece Narodowej Pracownią Dokumentacji Księgozbiorów Historycznych. Prowadzi prace związane m.in. z: rejestracją polskich księgozbiorów w kraju i zagranicą; losami polskich bibliotek w latach II wojny światowej (w tym emigracyjnych); historią rewindykacji polskich księgozbiorów. Członek Polskiego Towarzystwa Bibliologicznego (w latach 1990-2004 sekretarz Zarządu Głównego). Członek polsko-ukraińskiego zespołu ekspertów ds. bibliotek w Międzyrządowej Komisji Polsko-Ukraińskiej dla ochrony i zwrotu dóbr kultury utraconych i bezprawnie przemieszczonych podczas II wojny światowej.

 

telefon: +48 22 608 25 18

do góry

 

Będziemy wdzięczni za wszelkie uwagi lub sugestie dotyczące funkcjonowania naszej witryny.
Prosimy o kierowanie ich na adres administratora

Ostatnia modyfikacja: piątek, 28 stycznia 2011